promo
profesjonalny sklep dla salonów fryzjerskich
profesjonalny sklep dla salonów fryzjerskich

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WELLA

§ 1. Definicje

1.Cena - rozumie się przez to cenę netto Produktu, wyrażoną w polskiej walucie, umieszczoną obok informacji o Produkcie, nie uwzględniającą kosztów dostarczenia Produktu oraz podatku VAT.

2.Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy .

3.Godziny robocze - godziny od 8:00 do 16:00 w Dniach roboczych.

4.Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.).

5.Konto - konto założone dla Klienta w Serwisie w wyniku procesu rejestracji.

6.Koszyk – lista Produktów sporządzona przez Klienta z oferowanych w Sklepie Produktów.

7.Klient – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zawierająca w Sklepie umowę ze Sprzedawcą w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, której przedmiotem jest świadczenie usług fryzjerskich.

8.Produkt – rzecz oferowana przez Sprzedawcę do sprzedaży w Sklepie.

9.Regulamin - niniejszy regulamin, określający warunki korzystania z Serwisu oraz dokonywania zakupu Produktów w Sklepie przez Klienta;

10.Serwis – witryna internetowa Sklepu.

11.Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem sklepwella.orbico.pl, prowadzony przez Sprzedawcę.

12.Sprzedawca - Orbico Salon Professional Sp. z o.o., 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5, NIP: 5272686764, REGON: 146393673, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem: 0000439887, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 4.162.300,00 zł, adres elektroniczny do kontaktu: sklepwella@orbico.pl.

13.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta skierowane do Sprzedawcy w formie elektronicznej, zgodnej z postanowieniami Regulaminu, stanowiące ofertę nabycia Produktu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą.

§ 2. Postanowienia ogólne

1.Sklep umożliwia Klientom zawieranie ze Sprzedawcą w Serwisie umów sprzedaży Produktów drogą elektroniczną.

2.Do składania Zamówień w Sklepie uprawnieni są wyłącznie Klienci spełniający warunki określone w § 1 ust. 7 Regulaminu, co w szczególności oznacza, że do składania Zamówień nie są uprawnieni konsumenci w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego oraz osoby nie prowadzące działalności polegającej na świadczeniu usług fryzjerskich.

3.Sprzedawca może żądać od Klienta przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie przez Klienta wymogów, o których mowa w § 1 ust. 7 Regulaminu. W takim przypadku Klient zobowiązany jest niezwłocznie (tj. nie później niż w terminie 2 dni) przedstawić dokumenty wymagane przez Sprzedawcę, pod rygorem usunięcia przez Sprzedawcę Konta Klienta z Serwisu.

4.Niestosowanie się do postanowień Regulaminu przez Klienta stanowi podstawę do odrzucenia jego Zamówienia przez Sprzedawcę, jako nie podlegającego realizacji, a ponadto może stanowić podstawę do usunięcia przez Sprzedawcę Konta Klienta z Serwisu.

5.Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do zamieszczonych w nim wzorców, formularzy lub logotypów, należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

6.Serwis jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci Internet, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

7.Korzystanie z Serwisu możliwe jest przy pomocy sprzętu komputerowego z zaktualizowanym oprogramowaniem z dostępem do Internetu, poprzez następujące przeglądarki internetowe: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność́ przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć́ wpływ na poprawne wyświetlanie Serwisu, dlatego w celu uzyskania jego pełnej funkcjonalności, należy je wszystkie wyłączyć.

8. Jakiekolwiek korzystanie z Serwisu przez Klienta może odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

9.Klient zobowiązany jest do:

a)niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b)korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c)niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

d)korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,

e)korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami etykiety.

§ 3. Rejestracja

1.Złożenie Zamówienia i zakup Produktu możliwy jest po dokonaniu rejestracji w Sklepie.

2.W celu dokonania rejestracji Klient zobowiązany jest poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się w Serwisie, wskazując wymagane w nim dane, i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. W toku rejestracji Klient zobowiązany jest ustalić login i hasło, dzięki którym będzie mógł logować się do Konta.

3.Dokonując rejestracji w Serwisie Klient zobowiązany jest złożyć oświadczenie w przedmiocie akceptacji postanowień Regulaminu.

4.Akceptacja Regulaminu przez Klienta jest jednoznaczna z jego oświadczeniem, że jest przedsiębiorcą (tj. spełnia wymogi, o których mowa w § 1 ust. 7 Regulaminu) i będzie dokonywał zakupów w Sklepie wyłącznie w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, której przedmiotem jest świadczenie usług fryzjerskich.

5.W wyniku prawidłowej rejestracji tworzone jest Konto Klienta.

6.Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji w Serwisie i utworzenia Konta.

7.Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim hasła ustalonego w celu logowania się do Konta. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy.

§ 4. Zawarcie Umowy - składanie i realizacja Zamówień

1.Złożenie przez Klienta Zamówienia w Sklepie możliwe jest wyłącznie po jego zalogowaniu się do Konta.

2.W celu złożenia zamówienia Klient wybiera Produkty, które chce zakupić i dodaje je do Koszyka, a następnie wypełnia formularz Zamówienia, w którym podaje dane oznaczone jako dane obligatoryjne, w szczególności wybrany sposób płatności, a ponadto może wskazać inne dane, nieoznaczone jako dane obligatoryjne.

3.Przez cały czas trwania zakupów Klient ma możliwość przeglądania zawartości swojego Koszyka.

4.Warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia jest poprawne wypełnienie przez Klienta pól formularza Zamówienia oraz potwierdzenie Zamówienia, poprzez zaznaczenie przez Klienta pola „Zamawiam i płacę”.

5.Składając Zamówienie Klient składa Sprzedawcy ofertę zakupu Produktu, objętego Zamówieniem.

6.Akceptacja Zamówienia przez Sprzedawcę następuje przez przesłanie do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, wskazującego numer Zamówienia, zamówiony Produkt, cenę jednostkową i zbiorczą Produktów, koszty dostawy, adres dostawy.

7.Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili dojścia do Klienta oświadczenia Sprzedawcy o akceptacji złożonej przez Klienta oferty zakupu Produktu objętego Zamówieniem.

8.Sprzedawca zobowiązuje się w ramach zawartej w wyżej wskazany sposób umowy sprzedaży do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią Zamówienia wskazanego Klientowi w akceptacji Zamówienia.

9.Zawartość Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Złożenie Zamówienia przez Klienta nie oznacza zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży.

10.Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

11.Zamówienia można składać 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia.

12.Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

13.Realizacja Zamówienia odbywa się w Godzinach Roboczych w Dniach Roboczych.

14.Dostawa odbywa się do dwóch dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty.

§ 5. Dostępność Produktów

1.Informacje o orientacyjnej dostępności Produktu w Sklepie dostępne są przy jego opisie i nie wiążą Sprzedawcy.

2.W przypadku, gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować Zamówienia w terminie wskazanym w Serwisie, Klient informowany jest niezwłocznie o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym. Klient ma wówczas prawo w ciągu 2 dni od dnia otrzymania powyższej informacji:

a)zaakceptować wydłużony czas realizacji Zamówienia,

b)anulować Zamówienie w całości co wiąże się ze zwrotem wpłaconych pieniędzy.

3.Klient wyraża decyzję, o której mowa w ust. 2 lit. a) lub b) powyżej, w wiadomości wysłanej do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy.

§ 6. Sposoby płatności

1.Zapłata za zakupiony Produkt może zostać dokonana przez Klienta przy zastosowaniu jednego ze wskazanych poniżej sposobów płatności:

a)przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,

b)system płatności elektronicznych on line za pomocą kart: Visa, Visa Elektron, Master Card, Master Card Electronic, Maestro.

c)płatność u kuriera przy odbiorze.

2.Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

3.W przypadku wyboru metody płatności, o której mowa w ust. 1 pkt a) lub b) powyżej, dostawa Produktów objętych Zamówieniem realizowana jest na rzecz Klienta po uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy zapłatą pełnej kwoty Ceny za zamówione przez Klienta Produkty, powiększonej o należny podatek VAT oraz koszty dostawy Produktów.

4.W tytule zapłaty za Zamówienie należy podać numer Zamówienia. W przypadku systemów płatności elektronicznych, przelew wypełniany jest automatycznie.

5.Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty pełnej Ceny za zamówione przez Klienta Produkty , powiększonej o należny podatek VAT oraz koszty dostawy Produktów, niezwłocznie po otrzymaniu przez Klienta akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę. W razie braku otrzymania przez Sprzedawcę powyższej zapłaty w terminie 3 (słownie: trzech) dni od momentu otrzymaniu przez Klienta akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie Klienta, o czym poinformuje go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.

6.Każda otrzymana wpłata z tytułu zapłaty Ceny za zamówione przez Klienta Produkty będzie dokumentowana fakturą. Faktura wystawiana będzie przez Sprzedawcę zgodnie z danymi podanymi przez Klienta w formularzu Zamówienia.

7.Składając Zamówienie w Sklepie, Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Klienta

8.W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta lub zwrotnie na jego rachunek, w przypadku płatności przelewem.

§ 7. Dostawa

1.Koszty dostarczenia Produktu są podawane w Serwisie. Są one niezależne od Ceny, a Klient ma obowiązek pokryć je w całości.

2.Do każdej przesyłki Sprzedawca dołącza dowód sprzedaży, o którym mowa w § 6 ust. 5 Regulaminu.

3.Przy dostawie Produktu Klient ma obowiązek zbadać Produkt objęty Zamówieniem i sprawdzić, czy posiada on uszkodzenia wynikłe z transportu, czy opakowanie Produktu jest nienaruszone i czy przesyłka jest zgodna z Zamówieniem. Stwierdzenie przy kurierze uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego jest jedyną podstawą do rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w § 8 niniejszego Regulaminu.

§ 8. Reklamacje

1.Wady Produktu zakupionego od Sprzedawcy Klient zgłasza poprzez sporządzenie i przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego.

2.Zgłoszenie reklamacyjne Klient składa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklepwella@orbico.pl lub w formie pisemnej na adres: Orbico Salon Professional Sp. z o.o., 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5.

3.W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient zobowiązany jest podać swoje dane identyfikacyjne ( w tym dane kontaktowe), numer Zamówienia oraz dołączyć dokładny opis wady Produktu.

4.Reklamacje nie zawierające powyższych informacji nie będą realizowane do czasu ich dostarczenia Sprzedawcy zgodnie z Regulaminem.

5.Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedawcę. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.

6.Koszt wysyłki reklamowanego Produktu do Sprzedawcy ponosi Klient. W przypadku uwzględnienia reklamacji przesyłka zwrotna zostanie opłacona przez Sprzedawcę. Sposób i termin wysyłki zostanie wskazany po rozpatrzeniu reklamacji.

7.Zwrot zakupionych Produktów przez Klienta możliwy jest wyłącznie w wyniku postępowania reklamacyjnego, na skutek którego reklamacja Klienta została uwzględniona przez Sprzedawcę.

8.Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów za pobraniem.

9. Zwrot towarów pełnowartościowych, zgodnych z Zamówieniem złożonym przez Klienta, jest możliwy wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Sprzedawcy. W tym celu prosimy o kontakt ze Sprzedawcą (adres email: sklepwella@orbico.pl).

§ 9. Odpowiedzialność

1.Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody Klientowi.

2.W szczególności, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z następujących okoliczności:

a)jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonywanie umowy zawartej w Serwisie zostało spowodowane działaniem lub zaniechaniem osób trzecich (nie dotyczy to osób, z których pomocą Sprzedawca wykonuje umowę);

b)jeżeli niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu wynikały z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego hasła do logowania się na Konto;

c)siły wyższej;

d)niewłaściwe lub niezgodne z Regulaminem korzystanie z Serwisu przez Klienta;

e)planowej, krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu, niezbędnej dla zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.

4.Klient zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Sprzedawcę o każdorazowej zmianie swoich danych podanych w formularzu rejestracyjnym, w tym adresu poczty elektronicznej . W braku dopełnienia tego obowiązku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z braku zapoznania się przez Klienta z treścią wiadomości przesłanej przez Sprzedawcę.

5.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

6.Odpowiedzialność Sprzedawcy za utratę korzyści przez Klienta jest w każdym przypadku wyłączona.

7.Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy z jakiegokolwiek tytułu nie może przekroczyć kwoty wartości Zamówienia, w związku z którym powstała szkoda Klienta.

§ 10. Ochrona danych osobowych

1.Przetwarzanie danych osobowych Klientów w Sklepie odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) oraz zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które mogą mieć zastosowanie.

2.Administratorem danych osobowych Klientów, będących osobami fizycznymi lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, a także administratorem danych osobowych przedstawicieli Klientów, jest Sprzedawca.

3.Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych Klientów przez Sprzedawcę zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu – „Polityka prywatności”.

4.Sprzedawca chroni zebrane dane osobowe Klientów oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

§ 11. Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2.Regulamin może ulec zmianie. W takim wypadku Sprzedawca umieści informację o zmianie Regulaminu na stronie głównej Serwisu, zawierającą zestawienie zmian Regulaminu. Informacja ta będzie stale publikowana na stronie głównej Serwisu przez okres co najmniej 14 (czternaście) kolejnych dni kalendarzowych.

3.Niezależnie od powyższego, Klienci posiadający w Serwisie Konto, zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedawcę o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na adresy poczty elektronicznej, wskazane przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Informacja taka zostanie przesłana do Klientów nie później niż na 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed wprowadzeniem w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Klient posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu , zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 (czternaście) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje usunięciem Konta Klienta z Serwisu.

4.Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Serwisu „Regulamin”. W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia.

5.W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży Produktu lub sposobu funkcjonowania Sklepu, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego Wella

I. Wprowadzenie

W niniejszej Polityce prywatności (zwanej dalej „Polityką”) przedstawiamy informacje na temat tego, w jaki sposób spółka Orbico Salon Professional Sp. z o.o. (dalej „Spółka” lub „my”) przetwarza dane osobowe użytkowników Serwisu www.sklepwella.orbico.pl, tj. osób odwiedzających strony internetowe Serwisu (dalej „Użytkownicy Serwisu”), w tym Klientów Sklepu.

Dokument stanowi wyraz realizacji przez Spółkę obowiązków informacyjnych, względem osób fizycznych, których dane osobowe Spółka zbiera, wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w tym z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

II. Zakres informacji wskazanych w Polityce i jej zastosowanie

W niniejszej Polityce zamieściliśmy informacje, których celem jest w szczególności wyjaśnienie:

 • kto jest administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu, w tym Klientów;
 • w jaki sposób i dlaczego gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników Serwisu, w tym Klientów;
 • kiedy i dlaczego będziemy przekazywać dane osobowe Użytkowników Serwisu, w tym Klientów, innym podmiotom;
 • jakie prawa przysługują Użytkownikom Serwisu, w tym Klientom, w związku z tym, że przetwarzamy ich dane osobowe.

W dalszej części niniejszej Polityki zamieszczamy informacje dotyczące plików cookies.

Polityka znajduje zastosowanie, jeżeli:

 • Klient zawiera z nami umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w naszym Serwisie, w tym korzysta z usługi prowadzenia Konta w Serwisie i dokonuje zakupów Produktów w Sklepie;
 • Użytkownik Serwisu, w tym Klient, kontaktuje się z nami w celu uzyskania informacji dotyczących Produktów lub usług oferowanych przez Spółkę; Użytkownik Serwisu odwiedza nasz Serwis.

III. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu, w tym Klientów, jest Orbico Salon Professional Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa. Jednocześnie wyjaśniamy, że administrator danych to podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe Spółki podane zostały w Serwisie w zakładce „Kontakt”. Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą mailową we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych: iod.sppl@orbico.com.

IV. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników Serwisu, w tym Klientów, przetwarzamy w następujących celach:

 • podejmowanie czynności związanych z zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązywaniem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych przez Klienta ze Spółką w Serwisie, w tym prowadzenie Konta w Serwisie oraz realizacja umów sprzedaży Produktów zawieranych w Serwisie (podstawa prawna przetwarzania: niezbędność wykonania zawartej umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, ciążących na Spółce, w szczególności związanych z prowadzoną przez Spółkę działalnością, w tym obowiązków podatkowych, sprawozdawczych, dotyczących przechowywania określonej dokumentacji (podstawa prawna przetwarzania: niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • podejmowanie działań marketingowych – na podstawie wyrażonej przez Klienta zgody i wyłącznie w jej zakresie. Cele marketingowe mogą obejmować w szczególności: przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub telefoniczną, w tym z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących, publikację danych Klienta na stronach internetowych administrowanych lub prowadzonych przez Spółkę, w tym na profilach Spółki w serwisach społecznościowych, poprzez wprowadzenie tych danych do wyszukiwarek salonów fryzjerskich, zarządzanych przez Spółkę, przeprowadzanie badania satysfakcji Klientów, telemarketing (podstawa prawna przetwarzania: zgoda na przetwarzanie danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); wykonywanie prawnie uzasadnionych interesów Spółki, takich jak: odpowiadanie na zapytania kierowane do Spółki przez Użytkowników Serwisu, w tym Klientów (np. za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie lub telefonicznie), ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń lub praw Spółki, zapewnienie najwyższej jakości usług świadczonych przez Spółkę, zarządzanie relacjami, marketing produktów i usług własnych, obowiązki raportowe Spółki (w tym w ramach grupy kapitałowej, do której należy Spółka), a także realizacja innych uzasadnionych wewnętrznych celów administracyjnych grupy kapitałowej, do której należy Spółka (podstawa prawna przetwarzania: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

V. Zakres zbieranych danych osobowych

Spółka zbiera dane osobowe Użytkowników Serwisu, w tym Klientów, w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, wskazanych w punkcie IV. powyżej i odpowiadającym relacji, jaka łączy Użytkownika Serwisu, w tym Klienta, ze Spółką. W szczególności Spółka może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, kontaktowe, finansowe, dane techniczne (związane z korzystaniem z Serwisu), dane dotyczące prowadzonej z nami komunikacji.

VI. Odbiorcy danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników Serwisu, w tym Klientów, w celach przedstawionych przez nas powyżej, Spółka może przekazać dane osobowe Użytkowników Serwisu, w tym Klientów, następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

 • podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (w szczególności organom władzy publicznej),
 • podmiotom realizującym na rzecz Spółki określone usługi, gdy dla ich wykonania przekazanie danych jest niezbędne. Dotyczy to w szczególności dostawców usług logistycznych, magazynowych, informatycznych, hostingowych, kurierskich, marketingowych, prawnych; innym spółkom z grupy kapitałowej Spółki - w razie zaistnienia podstaw prawnych.

VII. Przekazanie danych osobowych do państw trzecich

Spółka nie zamierza przekazywać danych osobowych Użytkowników Serwisu, w tym Klientów, do państw trzecich, tj. do państw zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Przekazanie danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy realizacja celów, o których mowa w punkcie IV. powyżej, będzie wymagała zaangażowania przez Spółkę podwykonawców posiadających siedziby poza obszarem EOG. W takiej sytuacji, Spółka zapewni odpowiednie zabezpieczenie transferu danych, w szczególności stosując odpowiednie mechanizmy prawne (np. standardowe klauzule umowne, których treść została ustalona przez Komisję Europejską). Spółka, na prośbę Użytkownika Serwisu, w tym Klienta, zgłoszoną za pośrednictwem danych kontaktowych Spółki, dostępnych w Serwisie w zakładce „Kontakt”, udzieli informacji o sposobach uzyskania kopii tych danych lub o miejscu ich udostępnienia.

VIII. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników Serwisu będą przechowywane przez Spółkę przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania.

W szczególności, w zakresie realizacji umów zawieranych w Serwisie, dane osobowe Klientów będą przechowywane przez okres realizacji powyższych umów (w tym przez okres prowadzenia Konta w Serwisie), a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (np. w zakresie obowiązku przechowywania określonej dokumentacji) lub dla realizacji przez Spółkę uzasadnionych interesów administratora danych (np. dochodzenie roszczeń lub obrona praw).

Dłuższy okres przetwarzania danych osobowych może wynikać z toczących się postępowań sądowych z udziałem Spółki lub obowiązujących okresów przedawnienia roszczeń bądź orzeczeń sądowych, w przypadku realizacji przez Spółkę jego prawnie uzasadnionych interesów, o których mowa w niniejszej Informacji. W przypadku wyrażonej przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, dane te będą przetwarzane do czasu realizacji celu, którego dotyczy udzielona zgoda, lecz nie dłużej niż do czasu cofnięcia tej zgody przez Klienta.

IX. Prawa Użytkowników Serwisu, w tym Klientów

Użytkownik Serwisu, w tym Klient, ma prawo: (1) dostępu do treści swoich danych osobowych, (2) sprostowania swoich danych osobowych, (3) usunięcia swoich danych osobowych, (4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, (5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (6) przenoszenia swoich danych osobowych, (7) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na jej podstawie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem, (8) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

X. Obowiązek / dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych przez Klienta jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w Serwisie, w tym prowadzenia Konta oraz zawarcia i realizacji umów sprzedaży.

Podanie danych jest także niezbędne do realizacji przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. przechowywanie określonej dokumentacji, realizacja celów podatkowych), jak również do realizacji celów wynikających ze wskazanych w niniejszym dokumencie prawnie uzasadnionych interesów Spółki. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne.

XI. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Spółkę danych osobowych Użytkowników Serwisu, w tym Klientów, w tym w celu skorzystania z przysługujących im praw, prosimy o kontakt ze Spółką za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w Serwisie, w zakładce „Kontakt”.

XII. Pliki cookies

W Serwisie nie są zbierane w sposób automatyczny żadne informacje, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Spółka. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu, w tym Sklepu, do preferencji Użytkownika Serwisu oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Serwisu.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a). „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b). pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c). „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d). „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika Serwisu ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika Serwisu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik Serwisu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e). „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom Serwisu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Spółka informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczka.pl lub w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki Internetowej. 

 

Produkt został dodany do koszyka

Kontynuuj zakupy Idź do kasy »
SKORZYSTAŁEŚ JUŻ Z PROMOCJI - MAKSYMALNA LICZBA SZTUK ( szt. ) PRODUKTU DLA DANEGO LIMITU ZOSTAŁA PRZEKROCZONA.
Promocja wyczerpana
Zamknij